Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Gehele maand juni. 10% Korting op het gehele assortiment.
Lage prijzen. U betaalt nooit teveel
Kaders op maat mogelijk
Lage prijzen. U betaalt nooit teveel
Leveringen binnen 2-3 dagen
Vanaf € 100 gratis levering
Altijd verzekerde verzending

Kaderspecialist.be

 1. Definities
  1. In deze privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
   1. Kaderspecialist.be: de gebruiker van deze privacy statement: Latorem BV handelend onder de naam “Kaderspecialist.be”, gevestigd aan de Leeuweringerstraat 32A te (3421 AC) Oudewater, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72344180;
   2. betrokkene: de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met Kaderspecialist.be, dan wel de natuurlijke persoon die contact heeft opgenomen met Kaderspecialist.be i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die op de website een account heeft aangemaakt;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Kaderspecialist.be en de betrokkene waarbij de betrokkene een product koopt van Kaderspecialist.be;
   4. website: de website www.kaderspecialist.be die door Kaderspecialist.be wordt beheerd en waarop de betrokkene een account kan aanmaken;
   5. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

 

 1. Persoonsgegevens
  1. Voor Kaderspecialist.be is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Kaderspecialist.be volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
  2. Kaderspecialist.be gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
  3. Kaderspecialist.be verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan Kaderspecialist.be heeft verstrekt, wanneer de betrokkene een overeenkomst met Kaderspecialist.be is aangegaan of wanneer de betrokkene telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Kaderspecialist.be.
  4. Kaderspecialist.be verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
   1. Contactgegevens, zoals: voor- en achternaam, adres, postcode, plaats, land, e-mailadres en telefoonnummer. Welke contactgegevens Kaderspecialist.be verwerkt is afhankelijk van deze wijze waarop de betrokkene contact opneemt met Kaderspecialist.be;
   2. Inkoopgegevens, zoals: voor- en achternaam en afleveradres;
 1. Betaalgegevens, zoals: factuuradres, bankrekeningnummer en creditcardgegevens.
 2. Kaderspecialist.be verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
 3. De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Kaderspecialist.be kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. Kaderspecialist.be raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als een ouder ervan overtuigd is dat Kaderspecialist.be zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de ouder contact op te nemen met Kaderspecialist.be middels de contactgegevens opgenomen in artikel 11.1 en dan zal Kaderspecialist.be de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

 

 1. Grondslag en doeleinden van de verwerking
  1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.
  2. Kaderspecialist.be verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. Contactgegevens: het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
   2. Inkoopgegevens: het tot stand komen van de overeenkomst;
   3. Contactgegevens: om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
   4. Contactgegevens: om voor de betrokkene een account aan te kunnen maken op de website en het in stand houden van het account;
   5. E-mailadres: om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 4;
   6. Betaalgegevens: om de betaling van de bestelling uit te kunnen (laten) voeren;
   7. Inkoopgegevens: om te voldoen aan administratieve plichten.
  3. De verstrekking van de naam, het adres, het telefoonnummer en van het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.
  4. Kaderspecialist.be zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
  5. Kaderspecialist.be verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Kaderspecialist.be streeft naar minimale gegevensverwerking.
  6. Kaderspecialist.be zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

 

 1. Nieuwsbrieven
  1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Kaderspecialist.be. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 5.
  2. Kaderspecialist.be zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

 

 1. Afmelden voor nieuwsbrieven
  1. De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
   1. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
   2. door contact op te nemen met Kaderspecialist.be, zie artikel 11.1 voor de contactgegevens.
  2. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

 

 1. Wissen van persoonsgegevens
  1. Kaderspecialist.be zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
   1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
   2. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
   3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
  2. Kaderspecialist.be is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

 

 1. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  1. Kaderspecialist.be zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
   1. Kaderspecialist.be daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
   2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
   3. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
   4. de doorgifte geschiedt aan een door Kaderspecialist.be voor de in deze privacy statement opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Kaderspecialist.be een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
  2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

 

 1. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
  1. Op verzoek verleent Kaderspecialist.be aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Kaderspecialist.be van hem bijhoudt en verstrekt Kaderspecialist.be de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
  2. Kaderspecialist.be biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Kaderspecialist.be van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
  3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Kaderspecialist.be worden ingediend, zie artikel 11.1 voor de contactgegevens van Kaderspecialist.be. Kaderspecialist.be reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

 

 1. Bezwaar
  1. De betrokkene kan bij Kaderspecialist.be bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Kaderspecialist.be het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Kaderspecialist.be met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Kaderspecialist.be bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

 

 1. Recht van beperking
  1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Kaderspecialist.be verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

 

 1. Contact
  1. Voor vragen over de wijze waarop Kaderspecialist.be persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Kaderspecialist.be van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Kaderspecialist.be.

 

Contactgegevens:

 

Kaderspecialist.be

Adres: Heereweg 126 B

Postcode/plaats: 2161 BN Lisse

Land: Nederland

E-mailadres: info@kaderspecialist.be

Telefoonnummer: 

 

  1. Indien Kaderspecialist.be op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Kaderspecialist.be de betrokkene daarvan op de hoogte.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen
  1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Kaderspecialist.be verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. Kaderspecialist.be heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
   1. Het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
   2. Fysieke bescherming van IT-voorzieningen, apparatuur en de server tegen toegang door onbevoegden en tegen schade;
   3. Gegevens die via de website aan Kaderspecialist.be worden verstrekt, zijn versleuteld. Kaderspecialist.be maakt gebruik van een HTTPS verbinding.
 1. Werknemers van Kaderspecialist.be en personen die door Kaderspecialist.be worden ingehuurd en die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens worden door Kaderspecialist.be tot geheimhouding verplicht.

 

 1. Privacy beleid van derden
  1. Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Kaderspecialist.be aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

 

 1. Wijzigingen
  1. Kaderspecialist.be behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Op de website staat de nieuwste versie van de privacy statement van Kaderspecialist.be.

 

 1. Datalek
  1. Indien zich bij Kaderspecialist.be een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Kaderspecialist.be daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. Indien er sprake is van een datalek bij Kaderspecialist.be dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Kaderspecialist.be de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

 

 1. Cookies
  1. De website maakt gebruik van functionele cookies.
  2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.
  3. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert of uitschakelt, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat de klant niet kan inloggen op de website en/of geen producten in zijn online winkelmandje kan plaatsen.
  4. Soorten cookies en doelen:

De partij die de cookie plaatst

Het soort cookie

Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst

Kaderspecialist.be

Functionele cookie

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene en een product in zijn online winkelmandje kan plaatsen.

Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.

 

 1. Klacht indienen
  1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Kaderspecialist.be niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit in het land waar de betrokkene woonachtig is.

 

 

Direct 5% korting op uw bestelling?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang direct een 5% kortingscode. Blijf op de hoogte van onze nieuwtjes en aanbiedingen van onder andere de nieuwste kaders.